Grudzień 2023 r. – podsumowanie miesiąca

24.01.2024

W grudniu na budowie Portu Czystej Energii trwały przygotowania do gorących rozruchów instalacji. W drugiej połowie miesiąca rozpoczęła się operacja dmuchania parowego, podczas której czyszczono rurociągi między kotłem parowym a turbiną. W elektrociepłowni wykonane zostały próby ciśnieniowe, m.in. w instalacjach: dozowania chemii do wody kotłowej, wody ciepłowniczej i chłodzenia rusztu. Uruchomiono transport mechaniczny pyłów i popiołów oraz przeprowadzono 48-godzinny ruch testowy. Trwały prace wykończeniowe, przygotowywano się do rozruchu poszczególnych urządzeń.

Budowa Portu Czystej Energii zbliża się do fazy rozruchów na gorąco z wykorzystaniem odpadów nienadających się do recyklingu. Harmonogramu grudniowych prac nie zakłóciły święta Bożego Narodzenia ani zmienna pogoda. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całej instalacji przeprowadzono operację dmuchania parowego, czyli przedmuchania rurociągu, prowadzącego docelowo do turbiny, parą pochodzącą z kotła. Proces ten ma duże znaczenie dla bezawaryjnej pracy turbiny. Do przedmuchiwania rurociągu wykorzystano parę wodną, która została wytworzona przy użyciu palników zasilanych lekkim olejem opałowym. Operacja odbywała się od 18 grudnia.

Dmuchanie parowe w Porcie Czystej Energii

W wyniku dmuchania parowego usunięto rdzę i inne zanieczyszczenia z wewnętrznych powierzchni rur. W trakcie tego procesu z rurociągu początkowo wydobywał się rdzawy dym, a później, coraz mniej widoczna, czysta para wodna. Słyszalne też były świsty i huki. Mieszkańcy okolicznych osiedli zostali wcześniej uprzedzeni, że to normalne, standardowe zjawiska na tym etapie prac. Emisję hałasu ograniczył specjalny tłumik zamontowany na końcu rurociągu. Docelowo rurociąg ten poprowadzi gorącą parę do turbiny. Więcej na temat operacji dmuchania parowego można przeczytać tutaj.

Para wodna wydobywała się z tłumika na końcu rurociągu, przed turbiną

W grudniu w Porcie Czystej Energii przeprowadzono także próby ciśnieniowe w instalacjach: dozowania chemii do wody kotłowej, wody amoniakalnej, wody ciepłowniczej i chłodzenia rusztu. Odbył się zimny rozruch transportu pneumatycznego pyłów i popiołów, zwieńczony 48-godzinnym ruchem testowym. Na budowie wykonano również kolejne montaże rurociągów: poboru próbek oraz dozowania reagentów.

W końcową fazę weszły prace w zakresie technologicznym. Rozpoczęto montaż obudowy dźwiękochłonnej turbiny oraz przygotowania do podłączenia suwnic chwytakowych. Pod otwory serwisowe przetransportowano chwytaki, które zostaną zamontowane na suwnicach pod sufitem bunkra. W pierwszej kolejności chwytaki będą wykorzystane do mieszania odpadów, aby wyrównać ich temperaturę i wilgotność. Następnie sterujący suwnicami operator posłuży się nimi, aby przenieść wymieszane odpady na ruszt kotła, gdzie zacznie się proces ich termicznego przekształcania.

Chwytaki

Na budowie trwały prace wykończeniowe i izolacyjne. Wykonano m.in. izolację termiczną i akustyczną wentylatorów powietrza pierwotnego, wtórnego, regeneracji i cyrkulacji spalin.

Do zakończenia zbliżają się prace budowlane i sanitarne w poszczególnych obiektach instalacji. W grudniu m.in. uruchomiono pompownię ścieków sanitarnych wraz z przepływomierzem. W zakresie prac teletechnicznych m.in. uruchomiono system sygnalizacji włamania i napadu oraz skonfigurowano system monitoringu. Na wszystkich drogach obiektu została ułożona warstwa ścieralna.

W grudniu 2023 r. na budowie Portu Czystej Energii wykonano następujące roboty budowlane:

 • Budynek administracyjny:

– kontynuowano montaż sufitów podwieszanych;

– położono wykładziny PCV;

– wykonano montaż drzwi aluminiowych na wszystkich poziomach oraz obróbki blacharskie w oknach (elewacja południowa);

– ułożono płytki gresowe na spocznikach i klatce schodowej;

– wykonano sufity podwieszane na wszystkich kondygnacjach.

 • Budynek obsługowy:

– wykonano podłogi podniesione w przedsionkach klatki schodowej na poziomach: +12,70, +17,10, +21,60 oraz sufity podwieszane na wszystkich kondygnacjach;

– zamontowano meble kuchenne wraz z wyposażeniem AGD, meble biurowe oraz szafki przemysłowe;– przeprowadzono montaż drzwi w przedsionkach klatki schodowej na wszystkich poziomach;

– wykonano tynk strukturalny na klatce schodowej oraz elewację przyziemia – cokoły,

– położono wykładziny PCV w budynku oraz wykładziny dywanowe (pętelkowe) na poziomie +12,60;

– ułożono płytki gresowe na spocznikach i klatce schodowej.

 • Budynek kotła – wykonano posadzkę.
 • Budynek bunkra, budynek waloryzacji żużla – wykonano elewację przyziemia – cokoły.
 • Budynek portierni – położono wykładzinę PCV.
 • Budynek pobierania próbek – wykonano montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem AGD, mebli biurowych oraz szafek przemysłowych.
 • Budynek magazynu i warsztatu – ułożono płytki gresowe, wykonano ściany działowe z płyt G-K.
 • Kontynuowano ogradzanie obiektu.

Roboty drogowe:

 • Ułożono warstwę ścieralną na wszystkich drogach obiektu.
 • Wykonano chodnik przy budynku kondensatora chłodzonego powietrzem.
 • Ułożono nawierzchnię z geokraty drogowo-trawnikowej przy budynku kondensatora chłodzonego powietrzem.
 • Wykonano membranę w zbiorniku ogrodu deszczowego w zachodniej części obiektu.

Prace sanitarne:

 • Dostarczono, podłączono i uruchomiono kotłownię kontenerową (Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GPEC).
 • Budynek administracyjny – podłączono i uruchomiono hydrofor.
 • Budynek obsługowy – uruchomiono instalację c.o. i c.w.u.
 • Budynek przepompowni – uruchomiono pompownię ścieków sanitarnych dla instalacji zewnętrznych wraz z przepływomierzem.
 • Budynek elektryczny i sprężarkowni – uruchomiono urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniu zasilania awaryjnego UPS.
 • Budynek pobierania próbek – uruchomiono instalację wentylacji mechanicznej.
 • Hala rozładunkowa, budynek waloryzacji żużla – zamontowano i przebadano pod kątem wydajności hydranty ppoż.
 • Budynek bunkra, budynek turbiny i generatora, budynek kotła – zakończono montaż czerpni ściennych. Ponadto w budynkach turbiny i generatora oraz kotła zakończono montaż klap dachowych – wentylacji bytowej, a w budynku bunkra wykonano testy współdziałania z systemem sygnalizacji pożaru (SSP) klap ppoż., klap dymowych i czerpni ściennych.
 • Budynek waloryzacji żużla – zakończono montaż instalacji odwodnienia dachu.

Prace dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

 • Wykonano montaż skrzynek systemów: sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz monitoringu (CCTV).
 • Przeprowadzono pomiary kabli światłowodowych dla instalacji monitoringu.
 • Wykonano pomiary i uruchomiono szafy sterowania oświetleniem zewnętrznym.
 • Przeprowadzono regulację studni kablowych w ciągach komunikacyjnych.
 • Ułożono tłuczeń pod transformatorem wysokiego napięcia.
 • Wykonano montaże: kaset światłowodowych w szafach RACK (serwerowych), dodatkowych masztów odgromowych na budynku wag i portierni oraz garażu.
 • Uruchomiono system sygnalizacji włamania i napadu.
 • Skonfigurowano system monitoringu.
 • Wykonano montaż i podpięcie przyłącza operatora zewnętrznego w budynku wag i portierni – Internet i telefony VoIP.
 • Uruchomiono oświetlenie na budynku administracyjnym.
 • Uruchomiono centralę systemu sygnalizacji pożaru w budynku wag i portierni.
 • Ułożono i zakończono instalację sieci LAN w szafie RACK w budynku administracyjnym.
 • Przeprowadzono rozruch instalacji oświetlenia zewnętrznego.
 • Wykonano montaż i uruchomiono dodatkowe lampy oświetlenia awaryjnego nad drzwiami garażu i drzwiami budynku wag i portierni.
 • Wykonano pierwszy test działania dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku obsługowym.

Prace w zakresie branży technologicznej:

 • Prowadzono prace wykończeniowe przy izolacji kotła i izolacji instalacji oczyszczania spalin oraz prace izolacyjne na rurociągach wody zasilającej, rurociągu pary świeżej i wody chłodzącej.
 • Wykonano izolację termiczną i akustyczną wentylatorów powietrza pierwotnego, wtórnego, regeneracji, recyrkulacji spalin.
 • Przeprowadzono próby ciśnieniowe instalacji dozowania chemii, wody amoniakalnej, wody ciepłowniczej, chłodzenia rusztu.
 • Wykonano montaż rurociągów: poboru próbek, dozowania reagentów.
 • Prowadzono prace podłączeniowe suwnic chwytakowych.
 • Przetransportowano chwytaki pod otwory serwisowe.
 • Rozpoczęto montaż obudowy dźwiękochłonnej turbiny.
 • Przeprowadzono zimny rozruch transportu pneumatycznego pyłów i popiołów oraz zimny i gorący rozruch palników olejowych.
 • Uruchomiono transport mechaniczny pyłów i popiołów, zwieńczony 48-godzinnym ruchem testowym.
 • Dokonano odbioru zbiornika oleju lekkiego i zbiorników instalacji wodnopianowej (tzw. odbiór UDT – Urzędu Dozoru Technicznego).
 • Napełniono zbiornik oleju lekkiego, uruchomiono instalację i pompy oleju lekkiego.
 • Wykonano montaż rurociągu tymczasowego i prace przygotowawcze do dmuchania parowego.
 • Prowadzono proces dmuchania parowego.

Efekty wszystkich prac na terenie Portu Czystej Energii w grudniu 2023 r. można zobaczyć na rzutach budowy w trójwymiarowym modelu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

Postępy na budowie miejskiej elektrociepłowni w grudniu 2023 r. zrelacjonowaliśmy na filmie poklatkowym TIMELAPSE. Na styczeń 2024 r. w Porcie Czystej Energii zaplanowano dokończenie operacji dmuchania parowego, kontynuowanie przygotowań do rozruchów na gorąco z wykorzystaniem odpadów oraz ciąg dalszy prac wykończeniowych we wszystkich budynkach Portu Czystej Energii.