Historia

Idea budowy w Gdańsku zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych sięga 2006 roku. Wówczas to przedstawiciele GPEC i Zakładu Utylizacyjnego przedstawili Marszałkowi Województwa Pomorskiego porozumienie o współpracy w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału energetycznego gospodarki odpadami. W 2007 roku projekt pn. „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” został ogłoszony na liście indywidualnych projektów kluczowych POIiŚ oraz PO. Przy Urzędzie Marszałkowskim powołany został panel ekspercki, w skład którego weszli przedstawiciele zakładów zagospodarowania odpadów, urzędów gmin, instytucji zajmujących się środowiskiem oraz przedstawicieli nauki.

2008 roku powstała „Wielokryterialna analiza możliwości lokalizacji na terenie województwa pomorskiego” zrealizowana przez Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Kolejne lata to opracowanie dokumentacji projektu i wniosków o dofinansowanie. W 2011 roku powstał raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskana została decyzja środowiskowa.

2014 roku wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy w trybie dialogu konkurencyjnego. Kolejne lata to przygotowanie szeregu dokumentacji badawczej, analiz, studium wykonalności. Trwała również procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. W 2016 roku powstała spółka celowa Port Czystej Energii Sp. z o.o.2018 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ i Umowę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

W tym samym roku rozpoczęły się również procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ostatecznie 6 maja 2020 r. wykonawca otrzymał formalne polecenie rozpoczęcia robót.
Prace ziemne rozpoczęły się w lipcu, a uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 18 grudnia 2020 r. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na I kwartał 2024 r.