System oczyszczania spalin

Zanieczyszczenia powstałe w wyniku termicznego przekształcania odpadów usuwane są ze spalin za sprawą wielu urządzeń składających się na bardzo zaawansowany system oczyszczania spalin. Jest to układ, który stanowi jeden z największych i najważniejszych elementów całej instalacji. Spaliny będą poddawane wielu procesom fizycznym i chemicznym, podzielonym na różne etapy.

System oczyszczania spalin Portu Czystej Energii został rozbudowany o dodatkowe elementy zwiększające skuteczność procesu i spełnia najbardziej restrykcyjne standardy oczyszczania spalin, zgodne z najnowszymi wytycznymi BAT (Best Available Techniques) dla spalania odpadów, zawartymi w decyzji wykonawczej Komisji UE 2019/2010.

Schemat układu oczyszczania spalin

Legenda:

1. SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction)
Proces oczyszczania spalin zaczyna się w kotle. Tutaj następuje selektywna redukcja niekatalityczna tlenków azotu poprzez wtrysk roztworu amoniaku do strumienia spalin.

 2. Silos reagenta wapniowo-magnezowego
Do spalin w kotle dozowany jest reagent, który reaguje z tlenkami siarki i chlorowodorem. Jest to pierwszy z czterech etapów usuwania kwaśnych zanieczyszczeń ze spalin.

3. Silos popiołów lotnych
Popioły lotne, które opadają do lejów pod kotłem trafiają do silosu, w którym są magazynowane i okresowo odbierane przez uprawnione podmioty.

4. Zbiornik mleczka wapiennego
Mleczko wapienne wytwarzane jest poprzez mieszanie tlenku wapnia (wapna palonego) z wodą. Jest to reagent, który jest dozowany do spalin w absorberze rozpyłowym.

5. Absorber rozpyłowy
W absorberze rozpylane jest mleczko wapienne, reagujące z kwaśnymi zanieczyszczeniami. Odparowanie wody z mleczka schładza spaliny do temperatury ok. 140°C w celu zoptymalizowania efektywności kolejnych etapów oczyszczania spalin.

6. Reaktor suchy
W reaktorze suchym, poprzez dozowanie wodorotlenku wapnia, odbywa się trzeci etap usuwania kwaśnych zanieczyszczeń. Dodatkowo do reaktora wprowadzany jest węgiel aktywny oraz węgiel aktywny bromowany. Służą one do wychwytu ze spalin metali ciężkich (w tym rtęci), lotnych związków organicznych oraz dioksyn i furanów.

7. Filtr workowy
Filtr workowy służy do wychwytywania pyłów i produktów reakcji oczyszczania spalin poprzez zatrzymywanie ich na powierzchni tkaninowych worków. Dodatkowo, tworzące się na workach placki filtracyjne z częściowo przereagowanych reagentów, stanowią kolejny etap oczyszczania spalin z kwaśnych zanieczyszczeń.

8. Silos odpadów z oczyszczania spalin
Tutaj trafiają pyły i produkty reakcji oczyszczania spalin wychwycone przez filtr workowy.

 9. SCR (Selective Catalytic Reduction)
Selektywna redukcja katalityczna to drugi etap redukcji tlenków azotu. Ich zawartość w spalinach zostaje obniżona poprzez wtrysk wody amoniakalnej, a dzięki zastosowaniu katalizatorów, cały proces zachodzi z wysoką sprawnością.

10. Układ skraplania pary wodnej w spalinach
Zadaniem tego układu jest dodatkowy odzysk ciepła z gorących spalin, zanim przez komin trafią do atmosfery. Efekt ten uzyskiwany jest poprzez skroplenie obecnej w spalinach pary wodnej.

11. Komin
Komin odpowiada za odprowadzenie oczyszczonych spalin do atmosfery na określoną wysokość, by zapewnić ich optymalne rozproszenie w atmosferze. Zainstalowany w nim system ciągłego monitoringu kontroluje śladowe ilości emitowanych substancji, a wynik monitoringu jest powszechnie dostępny.

Etapy oczyszczania spalin w Porcie Czystej Energii

Pierwszy etap redukcji tlenków azotu

– metody pierwotne i selektywna redukcja niekatalityczna SNCR

Pierwszy etap usuwania kwaśnych zanieczyszczeń takich jak tlenki siarki, chlorowodór i flourowodór

– metoda sucha w pierwszym ciągu kotła

Drugi etap redukcji zanieczyszczeń kwaśnych oraz metali ciężkich, dioksyn i furanów

– metoda półsucha z wykorzystaniem mleczka wapiennego, wodorotlenku wapnia i dwóch rodzajów węgla aktywnego

Wychwyt pyłów i produkcja reakcji w procesie oczyszczania spalin

– filtr workowy

Drugi etap redukcji tlenków azotu

– selektywna redukcja katalityczna SCR

Skuteczność i poprawność działania układu oczyszczania spalin będzie na bieżąco weryfikowana poprzez system sterowania instalacją oraz ciągły monitoring substancji emitowanych do atmosfery. Wyniki monitoringu będą powszechnie dostępne, nie tylko dla zarządzających obiektem, ale również dla mieszkańców i instytucji kontrolujących m.in. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.