Działania cyrkulacyjne

Port Czystej Energii domyka system gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku i umożliwia optymalizację jego efektywności.

Odpady wytwarzane przez mieszkańców są segregowane u źródła. Odbierane przez Gminę są przekazywane do zagospodarowania do Instalacji Komunalnych, gdzie są doczyszczane i przekazywane do recyklingu lub kompostowania. Odpady, które nie nadają się do recyklingu, a mają wartość energetyczną, przekazywane są do termicznego zagospodarowania w Porcie Czystej Energii. Tu w procesie spalania powstaje z nich zielona energia, która w postaci energii elektrycznej i ciepła powraca do mieszkańców. Produktem ubocznym spalania jest żużel, który wykorzystywany jest w budownictwie. Po zaawansowanym procesie oczyszczania spalin pozostają pyły, które są zagospodarowywane w nieczynnych kopalniach, jako ich rekultywacja.