Wrzesień 2023 r. – podsumowanie miesiąca

23.10.2023

Wyjątkowo ciepły wrzesień sprzyjał budowniczym Portu Czystej Energii. Na placu budowy kontynuowano intensywne prace budowlano-montażowe, sanitarne, elektryczne i technologiczne. Wykonano izolację przeciwwilgociową dachów bunkra, hali kotła i budynku waloryzacji żużla. Przeprowadzono szereg prac izolacyjnych i wykończeniowych m.in. na kotle, kanałach spalin, odgazowywaczu termicznym i rozprężaczu atmosferycznym. Instalacja wchodzi w fazę rozruchów i podawania napięcia na urządzenia.

Na początku miesiąca uruchomiono system zasilania gwarantowanego UPS. To umożliwiło prace nad konfigurowaniem i uruchamianiem systemu sterowania DCS (Distributed Control System – rozproszony system sterowania) oraz rozdzielnic średniego napięcia. Po wykonaniu pomiarów przygotowano do załączenia transformatory, szynoprzewody, rozdzielnicę średniego napięcia oraz rozdzielnicę główną niskiego napięcia.

Wykonano izolację termiczną i przeciwwilgociową dachu bunkra, dachu hali kotła (części wysokiej i niskiej) oraz dachu budynku waloryzacji żużla. Prowadzono też roboty drogowe – układanie asfaltu na drogach w części północnej oraz układanie chodników w części północnej i południowej. Układano również warstwy konstrukcyjne parkingu.

We wrześniu wykonano m.in. izolację termiczną i przeciwwilgociową dachu hali kotła

Przeprowadzono szereg prac izolacyjnych, m. in. na kanałach spalin i kanałach recyrkulacji spalin, odgazowywaczu termicznym i rozprężaczu atmosferycznym. Trwały intensywne prace wykończeniowe na instalacji katalitycznego odazotowania spalin SCR (więcej informacji na temat wysokosprawnego układu oczyszczania spalin można znaleźć na naszym blogu oraz na filmie). Prowadzono również prace wykończeniowe na kanałach spalin pomiędzy skraplaczem spalin a kominem oraz pomiędzy wentylatorem spalin a prescrubberem – osiemnastometrowym urządzeniem, którego zadaniem jest oczyszczanie spalin.

Do końca zbliża się montaż rurociągów. Na budowie kontynuowano montowanie rurociągów kondensatu, wody zasilającej, wody chłodzącej, pary świeżej i pary niskoprężnej. Trwały prace montażowe rurociągów i armatury kontrolno-pomiarowej w zakresie hydraulicznym w napowietrznej komorze ciepłowniczej. Ponadto zakończono roboty montażowe ciepłociągu na odcinku między budynkiem turbiny i generatora i napowietrzną komorą ciepłowniczą.

We wrześniu 2023 r. na budowie Portu Czystej Energii wykonano następujące roboty budowlane, prace montażowe konstrukcji stalowej i prace na dachach:

 • Budynek obsługowy – układano wełnę mineralną w ścianie między budynkiem obsługowym, budynkiem elektrycznym i sprężarkowni oraz budynkiem kotłowni, wykonano konstrukcję belki pod bramę między budynkiem obsługowym a budynkiem elektrycznym i sprężarkowni, wykonano posadzkę na poziomie 0 (klatka schodowa – winda).
 • Budynek administracyjny – kontynuowano prace malarskie oraz układanie podłóg podniesionych w budynku administracyjnym, układano płyty gipsowo-kartonowe.
 • Budynek waloryzacji żużla – wykonywano obróbki blacharskie, wykonano izolację termiczną i przeciwwilgociową dachu.
 • Budynek kotłowni – kontynuowano montaż płyt elewacyjnych oraz obróbek blacharskich, wykonano izolację termiczną i przeciwwilgociową dachu (część wysoka i niska), wykonano podlewki na cokołach.
 • Budynek bunkra – wykonano podlewki na cokołach.
 • Budynek turbiny i generatora – wykonano podlewki na cokołach.
 • Budynek przygotowania próbek odpadów – zakończono montaż obróbek blacharskich.
 • Budynek garażu – zakończono obróbki blacharskie.
 • Hala rozładunkowa – zamontowano drabinę wraz z poręczami.
 • Budynek elektryczny i sprężarkowni – wykonano cokoły pod instalacje technologiczne.
 • Budynek portierni – rozpoczęto montaż obróbek blacharskich, kontynuowano montaż zawiesi i stelażu podwieszanego w budynkach oraz wykonywanie suchej zabudowy, zakończono prace tynkarskie, kontynuowano wykonywanie gładzi oraz układanie płytek, zamontowano drzwi.
 • Powiększono cokół CEMS (analizatora spalin).

Roboty drogowe:

 • Wykonywano prace na drodze nr 10.
 • Układano warstwy konstrukcyjne parkingu.
 • Układano asfalt na drogach w części północnej: warstwy podbudowy zasadniczej i warstwy wiążącej.
 • Układano chodniki w części północnej i południowej.

Kontynuowano prace sanitarne (wewnętrzne i zewnętrzne):

 • Budynek portierni – zakończono biały montaż urządzeń sanitarnych (umywalka, pisuar, miska WC), zamontowano grzejniki elektryczne. W zakresie HVAC: zamontowano skrzynki rozprężne i anemostaty, uruchomiono centralę wentylacyjną oraz układy wywiewne z wentylatorami kanałowymi, wykonano regulację i badania wydajności i skuteczności, uruchomiono układ klimatyzacyjny (kaseton i split).
 • Budynek administracyjny – prowadzono prace instalacyjne w zakresie instalacji c.o. w koordynacji z układaniem podłogi podniesionej, zakończono montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie ścian gipsowo-kartonowych w celu udostępnienia frontów innym branżom (wykończeniowym).
 • Budynek obsługowy – prowadzono biały montaż w pomieszczeniach sanitarnych.
 • Budynek pobierania próbek – zakończono prace związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. W zakresie HVAC: wykonano montaż central wentylacyjnych wraz z tłumikami.
 • Budynek garażu – zakończono automatykę, zamontowano centralę sterującą i dokonano uruchomienia układu przewietrzania budynku.
 • Zakończono roboty montażowe ciepłociągów na odcinku między budynkiem turbiny i generatora a napowietrzną komorą ciepłowniczą, prowadzono prace izolacyjne tych rurociągów .
 • Napowietrzna komora ciepłownicza – trwały prace montażowe rurociągów i armatury kontrolno-pomiarowej w zakresie hydraulicznym.
 • Sieci zewnętrzne – wykonywano regulacje żeliwnych włazów/pokryw nastudziennych oraz wpustów drogowych w obszarach na odcinku północnym.

Kontynuowano prace elektryczne i teletechniczne:

 • Wykonano instalację ochrony odgromowej na elewacji bunkra.
 • Prowadzono montaż oświetlenia podstawowego i awaryjnego w budynku waloryzacji żużla i w budynku kotłowni.
 • Prowadzono montaż bramek dozymetrycznych w portierni.
 • Wykonano pomiary i przygotowano do załączenia napięcia transformatory, szynoprzewody, rozdzielnicę średniego napięcia i rozdzielnicę główną niskiego napięcia.
 • Wykonano większość pomiarów elektrycznych w portierni i garażu.
 • Prowadzono prace łączeniowe w pomieszczeniu rozdzielnic.
 • Zamontowano osprzęt gniazdowy w portierni i garażu.
 • Prowadzono prace elektryczne w budynku administracyjnym.
 • Wykonano ogrodzenie stacji transformatorowej wraz z połączeniami wyrównawczymi.
 • Posadowiono fundament masztu odgromowej na stacji transformatorowej.
 • Prowadzono sprawdzanie drożności i podnoszenie studni kablowych.
 • Trwało konfigurowanie i uruchamianie systemu DCS na nastawni, nawiązano łączność telematyki z systemem operatora systemu przesyłowego.

W zakresie branży technologicznej:

 • Wykonywano prace wykończeniowe na instalacji katalitycznego odazotowania spalin SCR.
 • Wykonywano prace wykończeniowe na kanałach spalin pomiędzy skraplaczem spalin a kominem.
 • Wykonywano prace wykończeniowe na kanałach spalin pomiędzy wentylatorem spalin a prescrubberem.
 • Wykonywano montaż kanałów regeneracji.
 • Wykonywano wykończeniowe prace izolacyjne na kotle.
 • Wykonywano prace izolacyjne:

– na kanałach spalin,

– na kanałach recyrkulacji spalin,

– na zbiorniku wody zasilającej,

– na odgazowywaczu termicznym,

– na rozprężaczu atmosferycznym,

– na wymiennikach ciepłowniczych.

 • Wykonywano montaż:

– krat pomostowych oraz obarierowania konstrukcji silosów reagentów,

– rurociągów transportu pneumatycznego w obrębie silosów popiołu,

– rurociągów w obrębie instalacji oczyszczania spalin.

 • Wykonano weryfikację montażu pomp oraz osiowanie.
 • Kontynuowano montaż:

– rurociągów kondensatu,

– tymczasowej instalacji do suszenia wymurówki kotła,

– rurociągów wody zasilającej,

– rurociągów wody chłodzącej,

– rurociągów pary świeżej,

– rurociągów pary niskoprężnej.

Efekty wszystkich prac na terenie Portu Czystej Energii można zobaczyć na rzutach budowy w trójwymiarowym modelu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

Postępy na budowie Portu Czystej Energii we wrześniu zrelacjonowaliśmy na filmie poklatkowym TIMELAPSE.

W październiku 2023 r. przewidywane są dalsze prace wykończeniowe oraz pierwsze rozruchy i podawanie napięcia na urządzenia.