Październik 2023 r. – podsumowanie miesiąca

27.11.2023

Budowa Portu Czystej Energii weszła w zaawansowane stadium. W październiku zmniejszyła się skala robót budowlanych i montaży konstrukcji stalowej, ponieważ większość z nich została już wykonana. Trwały prace nad konfigurowaniem i uruchamianiem systemu sterowania, testowano system sygnalizacji pożarowej. Przygotowywano się także do wypalania wymurówki i  gotowania kotła.

W październiku budowniczowie Portu Czystej Energii nie zwalniali tempa prac. Przeprowadzano pierwsze rozruchy na zimno – wykonano próby ciśnieniowe na instalacjach wody amoniakalnej, oleju lekkiego i wody zasilającej. Przygotowywano się do kolejnego etapu budowy, poprzedzającego przyszłoroczne testowanie instalacji. W tym celu posadowiono zbiorniki na gaz LPG i zbudowano tymczasową instalację gazową do suszenia obmurza i gotowania kotła.

Do najważniejszych prac elektrycznych i teletechnicznych w październiku należało zakończenie procedury podawania napięcia na kablu średniego napięcia oraz konfigurowanie i uruchamianie rozproszonego systemu sterowania DCS (Distributed Control System).

Sprawdzano i testowano również system sygnalizacji pożaru (SSP). W instalacji zamontowano i podłączono pompy przeciwpożarowe, wykonano też montaże innych elementów systemu ochrony przeciwpożarowej.

Elementy systemu ochrony przeciwpożarowej

W zakresie prac technologicznych na instalacji oczyszczania spalin przeprowadzono kolejne montaże rurociągów (m.in. wody demineralizowanej i wody amoniakalnej) oraz montaż aparatury kontrolno-pomiarowej. W elektrociepłowni wykonano też szereg innych montaży, np. rurociągów sody, dozowania chemii i poboru próbek, instalacji detekcji wodoru w akumulatorowni oraz pomp przeciwpożarowych. W hali kotła zamontowano już windę wraz z obudową. Trwały prace izolacyjne i wykończeniowe na urządzeniach instalacji.

Większość prac budowlanych skoncentrowała się w budynku administracyjnym (podłogi podniesione, płytki, ściany działowe, sufity podwieszane) oraz w budynku waloryzacji żużla, gdzie wykonano posadzkę. W budynku kotła kontynuowano obróbki blacharskie, trwały też prace na dachu hali, w części niskiej.

Dach kotłowni (część niska)

Postępy prac w Porcie Czystej Energii widoczne są nie tylko wewnątrz instalacji, ale i w jej otoczeniu. W październiku trwały prace wykończeniowe na węzłach drogowych, kontynuowano układanie chodników i krawężników. Wykonano również wykopy pod ogrody deszczowe i rozpoczęto humusowanie terenów zielonych na całym obszarze budowy.

W październiku 2023 r. na budowie Portu Czystej Energii wykonano następujące roboty budowlane, prace montażowe konstrukcji stalowej oraz prace na dachach:

 • Budynek obsługowy – wykonano elewację cokołów, kontynuowano układanie płytek na klatce schodowej.
 • Budynek administracyjny – wykonano podłogi podniesione na piętrze I i II, układano płytki na II piętrze, wykonano montaż ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych w łazienkach (piętro I i II), kontynuowano prace nad sufitami podwieszanymi oraz prace na elewacji z wykorzystaniem cegły klinkierowej, wykonano montaż konstrukcji włazu dachowego.
 • Budynek waloryzacji żużla – wykonano posadzkę na hali (etap I i II) i obróbki blacharskie na attykach oraz przy bramie budynku.
 • Budynek kotłowni – kontynuowano obróbki blacharskie okien i płyt warstwowych oraz prace na dachu hali (część niska).
 • Budynki: elektryczny i sprężarkowni, bunkra, turbiny i generatora oraz hali rozładunkowej – wykonano elewację cokołów (a w bunkrze także obróbki blacharskie na attykach).
 • Budynek przygotowania próbek odpadów – zakończono układanie płytek na ścianach.

Roboty drogowe:

 • Wykonano opaski z kostki betonowej na budynkach: turbiny, pobierania próbek oraz garażu.
 • Kontynuowano prace nad układaniem chodników w części południowej i północnej.
 • Humusowano tereny zielone na całym obszarze budowy.
 • Prowadzono roboty brukarskie przy układaniu krawężników na placu manewrowym przy napowietrznej komorze ciepłowniczej.
 • Wykonano wykopy pod ogrody deszczowe.

Prace sanitarne (wewnętrzne i zewnętrzne):

 • Budynek administracyjny – zakończono prace instalacyjne instalacji c.o. pod podłogą podniesioną oraz montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie ścian gipsowo-kartonowych.
 • Budynek obsługowy – zakończono montaż grzejników c.o., trwał biały montaż w pomieszczeniach sanitarnych.
 • Budynek pobierania próbek – zakończono prace związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi oraz HVAC (montaż central wentylacyjnych wraz z tłumikami i skrzynek rozprężnych wraz z anemostatami).
 • Budynek hali kotła – zamontowano wpusty dachowe – trwały prace przygotowawcze do montażu instalacji odwodnienia hali od strony północnej.
 • Napowietrzna komora ciepłownicza – zakończono prace montażowe rurociągów i armatury kontrolno-pomiarowej w zakresie hydraulicznym.
 • Zakończono wszystkie roboty montażowe oraz izolacyjne wraz z oblachowaniem w zakresie ciepłociągu między budynkiem turbiny i generatora a napowietrzną komorą ciepłowniczą.
 • Sieci zewnętrzne – wykonywano regulacje żeliwnych włazów/pokryw nastudziennych oraz wpustów drogowych we wszystkich obszarach.
 • Wykonano przelewy awaryjne w ogrodach deszczowych.
 • Zamontowano wyposażenie pompowni kanalizacji sanitarnej P2 i przepływomierz w sieci kanalizacji sanitarnej.

Prace dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

 • Wykonano montaż masztu odgromowego na stacji transformatorowej i dociągnięto okablowanie do pompowni sanitarnych na stacji.
 • Zamontowano wszystkie zewnętrzne oprawy oświetleniowe na 29 słupach.
 • Zakończono montaż oświetlenia podstawowego w budynku turbiny i generatora.
 • Kontynuowano montaż kamer na zewnątrz budynków.
 • Zakończono procedurę podawania napięcia na kablu średniego napięcia.
 • Prowadzono prace elektryczne w budynku obsługowym i w budynku administracyjnym.
 • Zamontowano docelowe oprawy w bunkrze.
 • Dostarczono szafy teletechniczne do serwerowni w budynku obsługowym oraz w budynku wag i w portierni.
 • Konfigurowano i uruchomiano rozproszony system sterowania (DCS) na nastawni.
 • Montowano połączenia wyrównawcze w budynkach: kotła, turbiny i generatora oraz waloryzacji żużla.
 • Sprawdzano i testowano system sygnalizacji pożaru (SSP).

Prace w zakresie branży technologicznej:

 • Wykonywano montaże w zakresie instalacji oczyszczania spalin: rurociągów wody demineralizowanej, wody amoniakalnej, kondensatu oraz rurociągów sprężonego powietrza.
 • Posadowiono tymczasowe zbiorniki na gaz LPG.
 • Budowano tymczasową instalację gazową do suszenia wymurówki kotła oraz do gotowania kotła.
 • Prowadzono prace przygotowawcze do suszenia wymurówki kotła.
 • Przeprowadzono osiowanie agregatów pompowych.
 • Wykonano próby ciśnieniowe na instalacjach: wody amoniakalnej, oleju lekkiego, wody zasilającej.
 • Przywrócono układy po próbach ciśnieniowych.
 • Zakończono montaż kanałów regeneracji.
 • Wykonano podlewkę pod agregatami pompowymi.
 • Przeprowadzono ruch próbny awaryjnego agregatu diesla.
 • Posadowiono zbiornik sody oraz zbiorniki mleczka wapiennego.
 • Wykonano montaż rurociągów: sody, dozowania chemii oraz poboru próbek.
 • Wykonano montaże: windy i jej obudowy w hali kotła, instalacji detekcji wodoru w akumulatorowni, układu chłodzenia łożysk agregatów pompowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, pomp pożarowych (wraz z ich podłączeniem), obudowy lekkiej pompowni ppoż., instalacji gaszenia gazem SUG.
 • Wykonano prace izolacyjne: na kotle (prace wykończeniowe), kanałach spalin, kanałach regeneracji oraz rurociągach sody.
 • Wykonano prace izolacyjne i montaż ogrzewania elektrycznego na zbiorniku sody oraz na przenośnikach popiołu.

Efekty wszystkich prac na terenie Portu Czystej Energii można zobaczyć na rzutach budowy w trójwymiarowym modelu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

Postępy na budowie miejskiej elektrociepłowni w październiku zrelacjonowaliśmy na filmie poklatkowym TIMELAPSE.

W listopadzie 2023 r. najważniejszym wydarzeniem w Porcie Czystej Energii będą procesy suszenia wymurówki i gotowania kotła. Następnie zostanie wykonane dmuchanie parowe rurociągu między kotłem a turbiną.