Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zamówienie publiczne polegające na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji Portu Czystej Energii zostało udzielone na mocy Ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP). W trybie dialogu konkurencyjnego wyłoniono wykonawcę i 7 maja 2018 r. podpisano umowę z włosko-francuskim konsorcjum Astaldi (WeBuild), Termomeccanica Ecologia oraz TIRU (TIRU Paprec Energies). Wykorzystując potencjał doświadczonych firm i zaangażowanie środków publicznych w Gdańsku wybudowana zostanie nowoczesna, przyjazna środowisku elektrociepłownia. Partner prywatny wziął na siebie ryzyko zaprojektowania i wybudowania zakładu. Będzie również odpowiedzialny za jego eksploatację przez kolejne 25 lat. Strona publiczna będzie gwarantem dostaw strumienia odpadów do utylizacji oraz zadba o to, by cały proces budowy i eksploatacji zakładu przebiegał zgodnie z założeniami umowy PPP.

Podział przykładowych ryzyk w projekcie

Partner Prywatny:
  • Projekt, budowa i 25 letnia ekspolatacja instalacji
  • Zdolność do pracy w wymiarze 7800 h/rok
  • Utrzymanie zakładanych parametrów eksploatacyjnych (energia elektryczna i ciepło)
  • Zagospodarowanie odpadów z oczyszczania spalin
  • Zapewnienie transportu odpadów do instalacji
Partner Publiczny:
  • Zapewnienie strumienia odpadów o określonych parametrach, w ilości 160 tys. ton/rok, w całym okresie eksploatacji
  • Pozyskanie finansowania na realizację inwestycji
  • Zapewnienie wynagrodzenia operatorowi za eksploatację Zakładu
  • Zagospodarowanie żużla
  • Ryzyko zmian prawa

Korzyści z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zarządzanie zakładem
przez doświadczonego
Partnera Prywatnego
Wyższa efektywność w 
zarządzaniu środkami
publicznymi
Przeniesienie części
odpowiedzialności na 
Partnera Prywatnego
Większa efektywność
operacyjna
Rozdzielenie ponoszonego
ryzyka
Lepszy dostęp sektora
publicznego do 
innowacyjnych
rozwiązań

Wykonawca generalny