O projekcie

Zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku to nowoczesna instalacja umożliwiająca termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej (resztkowej) z odpadów. Innymi słowy jest to elektrociepłownia, w której stosowanym paliwem są odpady, stanowiące pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu. Do gdańskiej instalacji trafiać będą odpady z Gdańska i pomorskich gmin skupionych wokół 3 instalacji komunalnych (Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie i Zakład Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej). Budowa instalacji rozpoczęła się w 2020 r. Na II kwartał została zaplanowana praca testowa, a następnie oddanie instalacji do eksploatacji. Zakład będzie funkcjonował pod nazwą Port Czystej Energii.

Korzyści z funkcjonującego Portu Czystej Energii

Dla mieszkańców:

  • czysta energia elektryczna i ciepło
  • dywersyfikacja źródeł energii, niezależnych od dostaw węgla, ropy czy gazu
  • domknięcie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku i regionie
  • zagospodarowanie kłopotliwych odpadów nienadających się do recyklingu
  • stabilizacja opłat ponoszonych przez mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych
  • nowe miejsca pracy

Dla środowiska:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarniach
  • ograniczenie zużycia paliw kopalnych
  • zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko
  • mniejszy ślad węglowy zawiązany z ograniczeniem transportu odpadów produkcja energii elektrycznej i ciepła z odpadów

Podstawowe informacje
dotyczące projektu

W dniu 25.04.2018 r. w NFOŚiGW została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku.

Dofinansowanie w kwocie 270 696 804,83 zł zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

W dniu 24.09.2020 r. podpisana została umowa pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 329 752 244,52 zł. Obecnie wartość projektu netto wynosi 661 494 560,15 zł, tj. 813 638 308,98 zł brutto.

Na całkowity koszt budowy elektrociepłowni w Gdańsku składa się budowa nowoczesnego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz dostosowanie go do aktualnych – bardzo restrykcyjnych wymogów środowiskowych, w tym wynikających z przepisów UE. Na jego realizację otrzymano dofinansowanie z Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz pożyczkę udzieloną przez NFOŚiGW. Biorąc pod uwagę warunki rynkowe oraz zmieniające się otoczenie biznesowe, Port Czystej Energii podpisał również umowę na kredyt komercyjny, która umożliwiła domknięcie finansowania inwestycji.

Celem projektu jest domknięcie istniejącego w regionie systemu gospodarki odpadami o instalację unieszkodliwienia frakcji resztkowej odpadów.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczący projektu pn. „Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.