Październik 2022 – podsumowanie miesiąca

22.11.2022

Październik na budowie Portu Czystej Energii upłynął pod znakiem montażu kolejnych kluczowych elementów technologicznych, prac wykończeniowych zbudowanych już budynków i prac budowlanych nowych obiektów. W budynku bunkra zamontowane zostały dwie suwnice. Na zewnątrz instalacji posadowiono nowe konstrukcje wsporcze skraplacza powietrznego oraz pierwszych dwóch elementów układu oczyszczania spalin. We wnętrzu kotła, wysokiego na 38 metrów, prace dotyczyły głównie wymurówki. Charakterystyczne biało-grafitowe elementy elewacji, będące jednocześnie izolacją termiczną budynków, systematycznie pokrywają kolejne obiekty, zakrywając już większość elementów instalacji.

Zamontowane w bunkrze suwnice z chwytakami dysponują udźwigiem do 10 ton każda. W normalnej eksploatacji używana będzie jedna suwnica, druga jest zapasowa i zostanie uruchomiona w przypadku awarii lub przestoju remontowego pierwszej. Za sprawą suwnicy i chwytaka odpady będą podawane do leja zasypowego, by stamtąd, w celu ich termicznego przekształcenia, trafiły na ruszt. Suwnice wykorzystywane będą również do mieszania odpadów, aby zapewnić stabilną kaloryczność paliwa trafiającego do spalenia. Dzięki ich systematycznemu mieszaniu możliwe będzie wyrównanie temperatury i wilgotności odpadów w bunkrze oraz uwolnienie gazów zbierających się wewnątrz składowanej masy. Bunkier utrzymywany będzie w podciśnieniu, co zapobiegnie rozprzestrzenianiu się odorów na zewnątrz budynku. Zasysane powietrze będzie natomiast kierowane jako powietrze pierwotne do procesu spalania. Więcej o roli bunkra można przeczytać tutaj.

Suwnice z chwytakami w budynku bunkra

W minionym miesiącu zaczęły się piąć konstrukcje wsporcze dwóch pierwszych elementów systemu oczyszczania spalin: absorbera rozpyłowego i filtra workowego. Wysokosprawny system oczyszczania spalin będzie odpowiedzialny za usuwanie ze spalin wszelkich zanieczyszczeń, w tym pyłów, zanieczyszczeń kwaśnych (tlenki siarki, chlorowodór, fluorowodór), tlenków azotu, metali ciężkich (w tym rtęci), lotnych związków organicznych oraz pozostałych w spalinach niewielkich ilości dioksyn i furanów. Produkty oczyszczania spalin w postaci popiołów lotnych, jako odpady poprocesowe niebezpieczne, będą na bieżąco odbierane z Portu Czystej Energii i po stabilizacji zagospodarowywane w nieczynnych kopalniach soli na terenie Niemiec (rekultywacja kopalń).

Konstrukcja wsporcza skraplacza powietrznego

W październiku powstała również konstrukcja wsporcza skraplacza powietrznego, gdzie rozprężona para wodna wychodząca z turbiny będzie się skraplać, po czym jako kondensat wróci do obiegu cieplnego Portu Czystej Energii.

Osiowanie turbozespołu

Zakończone zostało osiowanie turbozespołu tzn. precyzyjne ustawienie turbiny, przekładni i generatora względem siebie. O tym jak działa turbozespół można zobaczyć na filmie dostępnym tutaj.

Widok na postęp prac

W październiku wykonane zostały następujące roboty budowlane o charakterze architektoniczno-konstrukcyjnym:

 • Budynek obsługowy – wykonano ściany klatki schodowej do poziomu +27,50 m oraz kontynuowano prace murarskie, tynkarskie i montaż płyt elewacyjnych
 • Budynek administracyjny – wykonano strop na drugiej kondygnacji oraz słupy na 3 kondygnacji
 • Budynek elektryczny i sprężarkowni – kontynuowano prace murarskie i tynkarskie oraz montaż płyt elewacyjnych
 • Budynek wstępnej waloryzacji żużla – realizowano zakres ścian żelbetowych oraz cokołów
 • Budynek kotłowni – kontynuowano montaż konstrukcji stalowych
 • Budynek garażu – wykonano fundamenty
 • Budynek bunkra – realizowano montaż konstrukcji stalowych i płyt elewacyjnych
 • Budynek hali rozładunkowej – montaż płyt elewacyjnych
 • Napowietrzna komora ciepłownicza – realizowano prace przy stopach fundamentowych
 • Stanowisko wody amoniakalnej – wykonano płytę fundamentową oraz realizowano cokoły

W październiku kontynuowano także prace:

 • Elektryczne i teletechniczne – przy instalacjach podtynkowych w budynku obsługowym. Kontynuowano montaż słupów oświetleniowych, elementów kanalizacji elektrycznej i teletechnicznej. Wykonywano również elementy instalacji odgromowej na elewacji budynku obsługowego oraz elementy instalacji uziomu fundamentowego na budynkach hali rozładunkowej, garażu, stanowisku pyłów i popiołów oraz stanowisku wody amoniakalnej.
 • Sanitarne – przy wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano instalacje podposadzkowe w budynku administracyjnym i w budynku wag i portierni. Kontynuowano montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynku obsługowym oraz budynku elektrycznym i sprężarkowni.
 • Drogowe – dotyczące warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych oraz polegające na układaniu krawężników.

W zakresie robót branży technologicznej:

 • kontynuacja montażu krat podestowych, szybu windy oraz obarierowania podestów roboczych w rejonie kotła i turbozespołu
 • montaż konstrukcji wsporczej reaktora rozpyłowego oraz filtra workowego
 • wstępne osiowanie turbozespołu
 • montaż rurociągów okołoturbinowych, zaworu odcinającego i regulacyjnego turbiny oraz chłodnicy generatora
 • kontynuacja prac na wymurówkach kotła
 • montaż kompensatora pomiędzy kotłem a rusztem oraz na wentylatorach powietrza do palników
 • montaż przenośników popiołu
 • transport szaf elektrycznych do pomieszczenia rozdzielni SN oraz przetworników częstotliwości do pomieszczenia elektrycznego 8,5m
 • montaż mostów suwnic chwytakowych wraz z wciągarkami
 • montaż zbiorników kondensatu oraz montaż zbiorników sprężonego powietrza

Efekty październikowych prac na terenie Portu Czystej Energii można zobaczyć na rzutach budowy w trójwymiarowym modelu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

W przyszłym miesiącu kontynuowany będzie m.in. montaż elementów systemu oczyszczania spalin, montaż skraplacza parowego oraz wyposażenia maszynowni.

Filmowe podsumowanie października można obejrzeć TUTAJ