Marzec 2024 – podsumowanie miesiąca

18.04.2024

W marcu 2024 roku na terenie Portu Czystej Energii trwały intensywnie prace związane głównie z testowaniem systemów odpowiadających za proces termicznego przetwarzania odpadów. Szczególny nacisk położono na sprawdzenie działania gotowych segmentów (takich jak turbogenerator i komin) oraz finalizację prac związanych z zagospodarowaniem zieleni wokół PCE, m.in. obsiano teren trawą i rozłożono humus.

Budynek administracyjny, budynek wag i portiernia, w tle: zbiornik ppoż, hala rozładunkowa, budynek obsługowu/socjany, hala kotła i oczyszczania spalin, budynek turbiny i generatora, kondensator chłodzony powietrzem.

W marcu wykonano m.in. ogrodzenie wokół inwestycji oraz wybudowano ogrody deszczowe w okolicy budynku administracyjnego. Gotowe były już na Dni Otwarte inwestycji, które odbyły się 23 i 24 marca. O Dniach Otwartych więcej pisaliśmy tutaj.

Dodatkowo zamontowano obróbki blacharskie na obudowie budynku pompowni wody oraz izolacje na rurociągach: trzeciego upustu turbiny, kondensatu i układu próżniowego, a także dostarczono reagenty – wapno, wapno hydratyzowane i węgiel aktywny – niezbędne do procesu oczyszczania spalin.

Widok z oddali na inwestycję

Sprawdzono także też sekwencje działania poszczególnych układów wykonując m.in. rozruchy układów klimatyzacyjnych (dla budynku administracyjnego, elektrycznego i sprężarkowni oraz obsługowego) oraz rozruchy central wentylacyjnych (na dachach budynku administracyjnego oraz budynku elektrycznego i sprężarkowni). Ponadto wykonano regulację instalacji wentylacji mechanicznej w ww. budynkach oraz instalacje sanitarne w zbiorniku na odcieki z bunkra wraz z montażem pomp pneumatycznych.

W marcu rozpoczęto również prace przygotowawcze do płukania rurociągów, kontynuowano montaż obudowy dźwiękochłonnej turbogeneratora oraz wykonano oznaczenia na panelach pneumatycznych.

Budynek administracyjny

W marcu 2024 r. na budowie Portu Czystej Energii wykonano następujące roboty budowlane:

• Budynek elektryczny i sprężarkowni

– zamontowano podłogi winylowe na korytarzu i podłogi PCV w rozdzielni NN i DCS.

Wykonano ogrodzenie.

Zakończono prace przy rozłożeniu humusu na terenach zielonych.

Nasadzono rośliny wokół budynków  (ogrody deszczowe, skarpa wschodnia, okolice budynku administracyjnego).

Obsiano trawą tereny płaskie.

Przełożono drogę nr 11.

Zakończono wykonywanie obudowy budynku pompowni wody (zamontowano obróbki blacharskie).

Oznakowano pionowo drogi wokół instalacji.

Prace sanitarne:

Dokonano rozruchów układów klimatyzacji dla: budynku administracyjnego, budynku elektrycznego i sprężarkowni oraz budynku obsługowego.

Dokonano rozruchów central wentylacyjnych na dachach budynku administracyjnego i budynku elektrycznego i sprężarkowni.

Wykonano regulację instalacji wentylacji mechanicznej w: budynku administracyjnym, budynku elektrycznym i sprężarkowni oraz budynku obsługowego.

Wykonano regulację hydrauliczną instalacji c.o. w budynku administracyjnym.

Prace dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

Zamontowano dodatkowe kamery CCTV w silosach popiołu ze stanowiskiem załadowczym oraz w hali rozładunkowej.

Odtworzono instalację odgromową w hali rozładunkowej.

Kontynuowano prace przy połączeniach wyrównawczych – zamontowano posadzkę elektrostatyczną w rozdzielni nN budynku elektrycznego i sprężarkowni.

Zamontowano maszt odgromowy na nadbudówce budynku kotła i oczyszczania spalin.

Przeprowadzono pomiary oświetlenia zewnętrznego.

Przeprowadzono pomiary kabla WN 110kV.

Przeprowadzono wizualizację systemu SSWiN w zakresie odbiorów.

Wydzielono strefy systemu SSWiN w zakresie odbiorów systemu.

Zapadki do transportu popiołu

Prace w zakresie branży technologicznej:

Zamontowano izolację na: rurociągach trzeciego upustu turbiny, rurociągach kondensatu, rurociągach układu próżniowego.

Zamontowano izolację palnika regeneracji SCR.

Zamontowano poduszki izolacyjne na rurociągu pary świeżej, pompach wody zasilającej, przepustnicach denox, zbiornikach transportu popiołów, zsypach pod filtrem workowym oraz innych urządzeniach.

Kontynuowano montaż obudowy dźwiękochłonnej turbogeneratora.

Testowano komunikację pomiędzy turbogeneratorem a polem 7 rozdzielnicy SN.

Zamontowano kompensator na połączeniu kanałów dezodoryzacji i komina.

Dostarczono reagenty wykorzystywane w procesie oczyszczania spalin (wapno, wapno hydratyzowane, aktywowano węgiel aktywny).

Dokończono montaż w zakresie opomiarowania na obszarze budynku turbiny i generatora oraz budynku kotła i oczyszczania spalin.

Wykonano oznaczenia na panelach pneumatycznych.

Sprawdzono sekwencje działania poszczególnych układów.

Zdemontowano rusztowania z obszarów, w których zakończono prace izolacyjne.

Rozpoczęto prace przygotowawcze do płukania rurociągów – uzupełniono wody w rurociągach wody sieci ciepłowniczej.

Efekty wszystkich prac wykonanych na terenie Portu Czystej Energii w marcu 2024 r. można zobaczyć na rzutach budowy w trójwymiarowym modelu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

Postępy na budowie gdańskiej elektrociepłowni w lutym tego roku zrelacjonowaliśmy na filmie po klatkowym TIMELAPSE.  Na kwiecień 2024 r. w Porcie Czystej Energii zaplanowano między innymi kontynuację prac wykończeniowych we wszystkich budynkach, dalsze kontrole mające na celu przygotowanie suwnic do rozruchów, prace związane z działaniem kotła oraz rusztu do spalania, a także finalizacja detali dot. ogrodzenia.