Marzec 2022 r. – podsumowanie miesiąca

21.04.2022

W marcu w Porcie Czystej Energii Wykonawca oprócz prac budowlanych, kontynuował prace związane z montażem linii technologicznej. Na konstrukcję wsporczą podniesione zostały kolejne elementy kotła – część konwekcyjna, która składa się z poziomego ciągu elementów m.in. parownika, przegrzewaczy, ekonomizerów oraz orurowania kotła. Przeprowadzony został również montaż lejów pod rusztem kotła oraz klatka schodowa. 

Na początku ciągu konwekcyjnego znajdzie się parownik. To element kotła, w którym woda będzie zamieniana w parę wodną. W dalszej kolejności zamontowane zostaną trzy przegrzewacze, podgrzewające parę wodną do temperatury 400 stopni Celsjusza. Następnie znajdują się trzy ekonomizery odpowiedzialne za podgrzanie wody zasilającej kocioł (do temperatury 220-245 stopni Celsjusza) poprzez odzyskiwanie ciepła z gazów spalinowych. Od zewnątrz ciąg konwekcyjny będzie obudowany ścianami z rur, przez które przepływa woda. Wszystkie montowane elementy to kluczowe segmenty w procesie przejmowania ciepła ze spalanych odpadów, a w dalszej kolejności do wytworzenia energii elektrycznej i podgrzania wody systemowej miejskiej sieci ciepłowniczej. 

W marcu prowadzone były również prace związane ze szczegółową konfiguracją ścian radiacyjnych (spawanie, montaż w docelowej pozycji) i prace związane z montażem lejów pod rusztem.
Pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku wzniesione zostały konstrukcje pomocnicze i dodatkowe kotła oraz kontynuowano prace związane z projektami wykonawczymi w zakresie powstającej technologii, uwzględniające wymogi BAT.

Tradycyjnie już zamieszczamy rzuty budowy w modelu BIM. Na zielono zaznaczono obiekty, które już powstały. 

W marcu Wykonawca wykonał następujące roboty budowlane

  • Bunkier zasypowy: kontynuowano prace zbrojarskie i żelbetowe dla ścian, stropów i cokołów od poziomu +21,00 m do +37,45 m
  • Budynek obsługowy:  kontynuowano prace zbrojarskie żelbetowe przy ścianach do poziomu +26,00 m
  • Budynek elektryczny i sprężarkowni: kontynuowano prace zbrojarskie i żelbetowe przy wykonaniu stropu na poziomie + 8,40m
  • Budynek kotła: realizowano fundament budynku – część nadziemną, cokoły żelbetowe oraz konstrukcję stalową hali
  • Budynek oczyszczania spalin: realizowano roboty żelbetowe
  • Budynek turbiny i generatora: zrealizowano słup i strop pomieszczenia wew. budynku generatora, część cokołów w poziomie, fundament turbiny; kontynuowano realizację cokołów; realizowano kanał wraz z płytą w poziomie, płytę dolną kanału, ściany kanałów odwodnieniowych; zrealizowano elementy konstrukcji stalowych oraz ściany murowane pomieszczenia wew. budynku generatora; realizowano kraty pomostowe oraz prace wykończeniowe
  • Kondensator chłodzony powietrzem MAG: zrealizowano część stóp fundamentowych, płytę fundamentową oraz cokoły płyty

W marcu Wykonawca kontynuował również następujące prace:  

  • Elektryczne – układanie bednarki w płytach fundamentowych i elementach żelbetowych, wykonywanie przekładki instalacji telekomunikacyjnych i przewodów elektrycznych w zakresie wjazdu i parkingu ZTPOK; realizowano oświetlenie terenu oraz kanalizację teletechniczną.
  • Sanitarne – bieżąca realizacja instalacji podposadzkowych w płycie żelbetowej; kontynuacja wykonywania instalacji zewnętrznych w zakresie kanalizacji czystej i brudnej, instalacji sanitarnej oraz wody systemu przeciwpożarowego. Wykonano wykop pod zbiorniki zbierające wodę opadową z dróg oraz przepompownię. Zrealizowano przyłącze wodociągowe instalacji zewnętrznej – wody pitnej.

Filmowe podsumowanie marca dostępne jest pod tym poniższym linkiem.