Lipiec 2022 r. – podsumowanie miesiąca

18.08.2022

Kolejny miesiąc na budowie Portu Czystej Energii za nami. Prace cały czas postępują: montowane są następne elementy technologii, za nami pozytywna próba ciśnieniowa kotła, rozpoczęła się budowa budynku administracyjnego i budynku wstępnej waloryzacji żużla, a wokół powstają pierwsze warstwy drogowe.

Co ciekawe, żeby umożliwić montaże poszczególnych elementów technologii, konstrukcje rusztowań zmieniają się nawet kilka razy dziennie. Obecnie na budowie, w sposób ciągły, pracuje ośmiu monterów rusztowań, którzy stale modyfikują ich układ, dostosowując je do potrzeb montażów. Ich praca jest niezbędna, żeby bez nadmiernych przerw, a przede wszystkim bezpiecznie wykonać opisane w podsumowaniu działania.

Lipiec 2022 – widok z postępów prac na budowie

W lipcu jednym z najistotniejszych przedsięwzięć była zrealizowana przez Wykonawcę próba ciśnieniowa kotła przy obecności notyfikowanej jednostki. Kocioł zapełniony został wodą, po czym podniesiono w nim ciśnienie. Następnie sprawdzono, czy nie ma wycieków oraz czy ciśnienie utrzymuje się wewnątrz urządzenia. Próba wyszła pozytywnie, kocioł jest szczelny.

W zakresie robót branży technologicznej trwa montaż lejów pod częścią konwekcyjną kotła, prace spawalnicze na rurociągach wody zasilającej i parowych kotła oraz na połączeniu powietrza pierwotnego z lejami pod rusztem. Kontynuowano montaż rozprężaczy, kolektorów odwodnień i odpowietrzeń, rurociągów wydmuchowych. Realizowane były prace wykończeniowe komory paleniskowej i montaż konstrukcji wsporczej zbiornika wody zasilającej. 

Widok na prace technologiczne

Ustawiono w pozycji docelowej 3 transformatory średniego napięcia oraz wentylator powietrza pierwotnego. Zakończono montaże:

– kotew pod wymurówkę,

– przegród, stropów i kompensatorów części konwekcyjnej,

– rur opadowych i wznoszących wraz z mocowaniami rurociągów.

  • Budynek obsługowy – wykonano strop nad klatką schodową oraz kontynuowano prace murarskie. 
  • Budynek administracyjny – kontynuowano prace przy wykonaniu ław i stóp fundamentowych. 
  • Budynek elektryczny i sprężarkowni – kontynuowano wykonanie belek, trzpieni, nadproży oraz ścian murowanych.
  • Napowietrzna komora ciepłownicza – wykonano płytę fundamentową ściany oporowej oraz chude betony pod stopy fundamentowe.
  • Budynek wstępnej waloryzacji żużla – wykonano chudy beton pod płytę fundamentową.
  • Budynek hali rozładunkowej – wykonano częściowo ściany oraz rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej budynku.

W ubiegłym miesiącu wykonane zostały następujące roboty budowlane:

Kontynuowano również następujące prace:

  • Elektryczne i teletechniczne – wykonano uziom otokowy, kanalizację teletechniczną w obszarze zachodnim oraz centralnym działki inwestycyjnej oraz instalacje uziemiające w słupach budynku administracyjnego.  
  • Sanitarne – kontynuowano prace przy sieci wodociągowej gaśniczej i dla celów socjalno-bytowych oraz sieci kanalizacji deszczowej czystej. Kontynuowano prace związane z wykonaniem instalacji sanitarnych i wentylacyjnych w budynku obsługowym oraz budynku elektrycznym i sprężarkowni.
  • Drogowe – kontynuowano wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych oraz układanie krawężników.

Obiektom, które zostały już zbudowane, można się przyjrzeć na trójwymiarowych modelach BIM, które jak co miesiąc udostępniamy.

W sierpniu m.in. uruchomione zostaną suwnice w maszynowni oraz rozpocznie się montaż orurowania zewnętrznego kotła i zbiorników wody zasilającej z odgazowywaczem.

Filmowe podsumowanie miesiąca można zobaczyć tutaj.

Widok na prace budowlane