Za nami V Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami

11.09.2023

Wrześniowa konferencja w malowniczym otoczeniu Wyspy Sobieszewskiej przyciągnęła  licznych uczestników, kolejny rok bijąc rekord frekwencji. Program wypełniły panele tematyczne skupione wokół zagadnień efektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi. Port Czystej Energii był partnerem merytorycznym wydarzenia i zaprosił uczestników na wizytę studyjną na placu budowy.

W V Samorządowym Forum Gospodarki Odpadami, które odbyło się w dniach 6-8 września 2023 r., wzięli udział przedstawiciele samorządów, spółek komunalnych, instytucji, organizacji i firm działających w sektorze gospodarki odpadami, w  tym firm związanych z termicznym przekształcaniem odpadów. Organizatorami wydarzenia były Gdańska Fundacja Wody oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Pierwszego dnia uczestnicy Forum zwiedzili Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, a następnie budowę Portu Czystej Energii. Eksperci oprowadzili gości po instalacji, opowiedzieli o zastosowanych rozwiązaniach technologicznych i przebiegu budowy.

– Realizacja tego przedsięwzięcia to obecnie jeden z najważniejszych projektów Miasta Gdańsk – podkreślił Prezes Zarządu Portu Czystej Energii, Sławomir Kiszkurno. – Dzięki wytworzeniu czystej energii elektrycznej i ciepła z nierecyklingowanych odpadów komunalnych nowa elektrociepłownia miejska znacząco przyczyni się do intensyfikacji procesu transformacji energetycznej i dekarbonizacji.

Uczestnicy V Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami mieli okazję zobaczyć Port Czystej Energii w  mikroskali. Makieta nowej miejskiej elektrociepłowni wzbudziła duże zainteresowanie, a  znajdujący się obok infokiosk pozwolił dowiedzieć się więcej o  instalacji i wszystkich jej obiektach.

Drugiego dnia konferencji gości powitał Piotr Kryszewski, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych. Obrady merytoryczne rozpoczęły się od panelu, w którym wzięli udział: prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Dominik Bąk – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Prof. Wielgosiński wyjaśnił uczestnikom, dlaczego w Polsce buduje się elektrociepłownie z odzyskiem energii z odpadów komunalnych. Wiceprezes Dominik Bąk omówił wsparcie NFOŚiGW dotyczące inwestycji w  racjonalną gospodarkę odpadami, a Maciej Kiełbus podsumował sukcesy, porażki i  wyzwania podczas 10 lat funkcjonowania systemu odpadowego.

Główne obrady toczyły się w ramach czterech paneli tematycznych: „Szczelność systemów Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, „Recykling materiałowy w Polsce”, „Recykling energetyczny w Polsce” oraz „Kontrola instalacji GOK”. Wysłuchano 18 referatów i  prezentacji, którym towarzyszyła ożywiona dyskusja.

Trzeciego dnia konferencji odbyło się posiedzenie Członków Unii Metropolii Polskich – organizacji wspierającej rozwiązanie specyficznych problemów wielkich miast, w tym także tych, które dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadzono również szkolenie w zakresie pomiaru odorów metodą olfaktometryczną dla przedstawicieli inspekcji środowiskowych, osób odpowiedzialnych za monitoring zagrożeń jakości powietrza, przedstawicieli jednostek samorządu, administratorów składowisk odpadów, kompostowni, biogazowni, oczyszczalni ścieków, zakładów przemysłowych i instalacji generujących odory.

Tegoroczne V Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami cieszyło się rekordową frekwencją, obfitowało w ciekawe wystąpienia i inspirujące dyskusje. Do zobaczenia za rok!