Spotkanie Rady Interesariuszy 22 marca 2022 r.

23.03.2022

Pierwsze spotkanie Rady Interesariuszy w tym roku za nami. Przypomnijmy – Rada jest podmiotem konsultacyjno-doradczym, stanowiącym platformę wymiany informacji dotyczących funkcjonowania Zakładu Utylizacyjnego oraz Portu Czystej Energii. Pracują w niej przedstawiciele sąsiadujących rad dzielnic, rad sołeckich, urzędnicy, eksperci akademiccy, przedstawiciele organizacji społecznych, władz miasta oraz zarząd Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii.

Podczas spotkania Rady, które odbyło się 22 marca, Sławomir Kiszkurno prezes zarządu Portu Czystej Energii, omówił stan inwestycji i harmonogram budowy, na który wpływ ma tocząca się wojna w Ukrainie. Przedstawił jaki wojna ma wpływ na łańcuch dostaw, głównie stali, oraz jak  ta sytuacja wpływa na wzrost kosztów związanych z finansowaniem inwestycji.  Omówił postęp prac budowlanych oraz obecne przygotowywanie Wykonawcy do montażu na konstrukcji wsporczej kolejnych elementów technologicznych.  Przedstawił również jak wpływa powyższa sytuacja na prognozowaną cenę za utylizację 1 tony odpadów, tzw. „opłatę na bramie”. Strona społeczna była zainteresowana statusem realizacji przyłącza ciepłowniczego, realizowanego zgodnie z harmonogramem przez spółkę GPEC.

Prezes Kiszkurno przedstawił również prognozę bilansu odpadów komunalnych, w tym trafiających do recyklingu, odzysku energetycznego i składowania, po uruchomieniu w grudniu 2023 spalarni odpadów. Z teoretycznej prognozy wynikało, że spalarnia została prawidłowo zwymiarowana w odniesieniu do ilości odpadów mogących do niej trafić, przy założeniu osiągnięcia przez Gminy wymaganych prawem poziomów recyklingu.

Zgodnie z uzgodnieniami z poprzedniego spotkania, Wiceprezes Zakładu Utylizacyjnego Grzegorz Orzeszko omówił, jak będzie wyglądało zagospodarowanie frakcji podsitowej kierowanej do przetworzenia termicznego w Porcie Czystej Energii.  

W kolejnych punktach spotkania przedyskutowano zagadnienia z obszaru funkcjonowania Zakładu Utylizacyjnego, jak i całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

Na zakończenie spotkania rezygnację z udziału w pracach Rady złożył wiceprzewodniczący Jarosław Paczos, przedstawiciel Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki.

Rolą rady jest bieżąca wymiana informacji i doświadczeń w zakresie planowania, koordynacji i realizacji działań inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami w Zakładzie Utylizacyjnym i Porcie Czystej Energii. Rada to ciało doradcze, które opiniuje i rekomenduje szereg działań, które powinny wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców. 

Głos społeczny oceniamy jako niezwykle istotny i niezbędny, by działania przez nas podejmowane służyły nam wszystkim, a ich efekty były wynikiem wspólnego zaangażowania.

Rada Interesariuszy to wypracowana przez lata ogromna wartość w relacji z mieszkańcami. Rada wiele już osiągnęła, a burzliwa dyskusja podczas wczorajszego posiedzenia świadczy, że przed nami jeszcze wiele do zrobienia.

Prezentacja Portu Czystej Energii przedstawiona podczas spotkania Rady Interesariuszy w dn. 22 marca 2022 r.