Regulamin konkursu #LinkedIn

14.03.2022

REGULAMIN KONKURSU

 • § 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgradzkiej 8 lok. 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000194043, NIP: 9510043622, REGON: 012565520 (dalej jako: „Organizator”), działająca na zlecenie Port Czystej Energii , NIP: 5833224915, REGON: 36616309800000 (dalej jako: „Współorganizator Konkursu”).
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 15.03.2022 od godz. 11.00 do dnia 18.03.2022 do godz. 11.00 (dalej jako: „Czas Trwania Konkursu”).
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem (dalej jako: „Regulamin”) oraz akceptacja jego wszystkich zapisów.
 4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem: portczystejenergii.pl przez cały Czas Trwania Konkursu.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Linkedln®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Linkedln®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Linkedln®. Organizator zwalnia w całości serwis Linkedln od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 • § 2  UCZESTNICY KONKURSU.
 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej jako: „Uczestnik”), która:

1)    ukończyła 18 rok życia,

2)    stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest rezydentem podatkowym w Polsce,

3)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

4)    posiada konto na portalu Linkedln®.  (dalej jako: „Konto”).

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:

1)    członkowie władz Organizatora i Współorganizatora Konkursu,

2)    pracownicy Organizatora i Współorganizatora Konkursu, a także osoby współpracujące z Organizatorem i Współorganizatorem Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji Konkursu (bez względu na prawną formę tej współpracy)

3)    członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w pkt 1 i 2, tj. osoby pozostające z którąkolwiek z osób wymienionych w pkt 1 lub 2 w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 • § 3  WARUNKI KONKURSU
 1. Konkurs ma charakter otwarty, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Konkurs polega na wykonaniu Zadania Konkursowego, o którym mowa w §4 ust. 1 przy jednoczesnym spełnieniu warunków, o których mowa w Regulaminie.
 3. Uczestnictwa w Konkursie jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do dochowania m.in. następujących warunków Konkursu:

1)    zapoznania się z treścią Regulaminu;

2)    akceptacji warunków Regulaminu;

3)    posiadania Konta;

4)    wykonania Zadania Konkursowego;

5)    umieszczenia rozwiązania Zadania Konkursowego w Czasie Trwania Konkursu w formie komentarza pod postem konkursowym na platformie Linkedln®.

 • § 4  ZADANIE KONKURSOWE
 1. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jaka jest prognozowana ilość Mg odpadów komunalnych, które Port Czystej Energii będzie przetwarzał dziennie?

a)    Właściwą odpowiedź należy umieścić w komentarzu pod postem. (dalej jako: Post konkursowy)

b)    Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która jako pierwsza poprawnie odpowie na pytanie konkursowe.

c)    Odpowiedzi na pytanie należy szukać na stronie portczystejenergii.pl

 1. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy umieszczać wyłącznie w komentarzu pod Postem Konkursowym w Czasie Trwania Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

1)    nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

2)    działają z fikcyjnych kont/profili na portalu Linkedln®;  

3)    tworzą fikcyjne konta/profile na portalu Linkedln®;

4)    zawarli w Zadaniu Konkursowym treści, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce;

5)    zawarli w Zadaniu Konkursowym treści, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);

6)    zawarli w Zadaniu Konkursowym treści obraźliwe albo powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe lub naganne moralnie, np. łamią normy obyczajowe;

7)    zawarli w Zadaniu Konkursowym treści, które nawołują do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym,

8)    zawarli w Zadaniu Konkursowym treści reklamowe;

9)    zawarli w Zadaniu Konkursowym treści zrealizowane przy udziale pracowników (współpracowników) Organizatora lub Współorganizatora Konkursu albo członków najbliższej rodziny osób wyżej wymienionych;

10) naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie lub zostały nadesłane po Czasie Trwania Konkursu.

 • § 5  PRZYZNANIE NAGRÓD
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powołuje Komisję (dalej zwaną „Komisją Konkursu”). Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej jako: „Zwycięzcy”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. W skład Komisji Konkursu wchodzą osoby powołane przez Organizatora Konkursu oraz Współorganizatora Konkursu.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 4. Komisja Konkursu zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 18.03.2022r.
 5. Organizator poinformuje Zwycięzców o wynikach Konkursu w terminie 18.03.2022r..
 6. W razie niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu w terminie do dnia 22.03.2022r., pomimo podjętych przez Organizatora co najmniej 3 prób nawiązania takiego kontaktu za pomocą platformy Linkedln®  zrealizowanych w przeciągu 3 dni kalendarzowych, a także w razie nieprzekazania przez Zwycięzcę, w terminie wyżej wskazanym, pomimo nawiązania z nim kontaktu przez Organizatora danych niezbędnych do przekazania nagrody, Organizator jest zwolniony z obowiązku podejmowania dalszych prób nawiązania kontaktu z takim Zwycięzcom, a Nagroda zostaje przyznana kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, który odpowiedział poprawnie na pytanie konkursowe.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 18.03.2022r.
 • § 6  NAGRODY
 1. Współorganizator Konkursu ufundował główną nagrodę (dalej jako: „Nagrody”) wymienioną poniżej, przyznawaną w związku ze zdobyciem odpowiednio pierwszego miejsca:

1)    Za zajęcie pierwszego miejsca zostaje przyznana nagroda rzeczowa w postaci:  Monografii „Termiczne Przekształcanie Odpadów” autorstwa prof. Grzegorza Wielgosińskiego  

 1. Zwycięzcy niespełniający któregokolwiek z warunków Konkursu nie będą uprawnieni do otrzymania Nagrody.
 2. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu w ciągu 10 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników Konkursu na wskazany przez Zwycięzcę Konkursu (na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) adres korespondencyjny na terenie Polski.
 3. Nie można żądać zamiany Nagrody rzeczowej na inną nagrodę ani na jej ekwiwalent pieniężny.
 4. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 5. Nieodebranie Nagrody po dwukrotnej próbie doręczenia, z jakichkolwiek przyczyn stojących po stronie Zwycięzcy, w tym w szczególności ze względu na niedotrzymanie przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Zwycięzcę jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora Konkursu.
 6. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 • § 7  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88), (dalej „RODO”), są przekazywane wyłącznie Organizatorowi Konkursu w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach RODO.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z Organizatorem można skontaktować się listownie na adres ul. Belgradzka 8 lok.1 02-793 Warszawa  lub drogą elektroniczną na adres f.milczarski@partnersi.com.pl.
 3. Dane osobowe będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, wydania Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami skierowanymi wobec Organizatora.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres tych danych:

1)    imię i nazwisko;

2)    konto na Linkedln®.  

3)    w przypadku Zwycięzcy Konkursu – adres, na który ma być wysłana nagroda rzeczowa.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie:

1)    art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania wyników Konkursu, dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez  uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)    art. 6 ust 1 lit. f) RODO w zakresie przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji oraz obrony przed roszczeniami, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia celów do którego zostały zabrane tj. 6 lat,

3)    art. 6 ust 1 lit c) w ramach obowiązków nałożonych na administratora jak chociażby terminy podatkowe, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wskazany w pkt. 1 powyżej,

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie Regulaminu zastosowanie ma polityka prywatności Organizatora dostępna pod adresem https://www.partnersi.com.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci.
 3. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • § 8  ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA KONKURSU
 1. Organizator Konkursu i Współorganizator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której Organizator Konkursu nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie. Organizator Konkursu oraz Współorganizator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia lub brak możliwości przekazania Nagrody ze względu na siłę wyższą, przez którą rozumie się w szczególności kataklizm, terroryzm, społeczny lub gospodarczy kryzys uniemożliwiający normalną działalność, wojna, śmierć uniemożliwiająca doręczenie Nagrody.
 2. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść Zadania Konkursowego, przekazanego Organizatorowi Konkursu i w tym zakresie zwalnia Organizatora Konkursu oraz Współorganizatora Konkursu z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację rozwiązania Zadania Konkursowego, a w przypadku Zwycięzcy – przez wykorzystanie rozwiązania Zadania Konkursowego w sposób zgodny w Regulaminem.
 3. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie – na zasadach opisanych w Regulaminie.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za materiały konkursowe (Zadania Konkursowego), które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodów technicznych.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów konkursowych przekazywanych przez Uczestników.
 • § 9   REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące organizacji Konkursu powinny być wysyłane wyłącznie na adres siedziby Organizatora Konkursu wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail: f.milczarski@partnersi.com.pl, niezależnie od formy z dopiskiem „reklamacja – konkurs Port Czystej Energii”, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji wraz ze zwięzłym opisem zaistniałego zdarzenia oraz wskazać dane adresowe umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację. W razie braku potrzebnych informacji, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 3 (trzech) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków reklamacji uprawnia Organizatora Konkursu do pozostawienia takiej reklamacji bez rozpoznania.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Konkursu na podstawie Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana w formie pisemnej, o ile osoba składająca reklamację udostępni adres do korespondencji lub w formie wiadomości e-mail na podany przez tę osobę adres elektroniczny.
 4. Postanowienia ust. 1-3 nie wykluczają ani nie ograniczają w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu lub Współorganizatora Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).
 • § 10              POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, pozostające poza obszarem działania Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy m.in.: 

1)    zapobieganie nadużyciom;

2)    zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa, skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu;

3)    zmiany redakcyjne,

4)    zmiany związane z terminem i miejscem przeprowadzenia Konkursu, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 poniżej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia Konkursu, odbioru Nagród, a także odwołania Konkursu, z przyczyn organizacyjnych, w tym zmiany firmy, formy prawnej lub siedziby Organizatora, jak również z uwagi na siłę wyższą, w tym wprowadzenie lokalnych lub ogólnokrajowych obostrzeń utrudniających, bądź uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu. Organizator ma prawo zmienić Regulamin w związku z którąkolwiek z tych zmian.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w pierwszym dniu daty ich publikacji. Organizator informuje Uczestników o każdej zmianie Regulaminu na stronie portczystejenergii.pl W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji z udziału w Konkursie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2022.r.