Prawo i administracja

Dostępność terenu dla posadowienia zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Projektowana instalacja znajdzie się na działkach nr 242/1 obręb nr 48 przy ulicy Jabłoniowej.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą nr XXVIII/819/2000 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2000 roku. Zgodnie z zapisami planu teren przedsięwzięcia położony jest na obszarze 006-53. W strefie 53 określa się funkcję wydzieloną uciążliwą: Składowisko odpadów komunalnych, łącznie z lokalizacją obiektów do intensywnej utylizacji odpadów (sortownie, kompostownie, pryzmy energetyczne i inne).

Zgodnie z interpretacją zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawioną w piśmie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków nrWUAiOZ-I-735/3407/2010/5-AB/267593 z dnia 14 października 2010r. Pod pojęciem „inne” można rozumieć również zakład termicznego przetwarzania odpadów, który należy zaliczyć do obiektów do intensywnej utylizacji odpadów.

Zgodność z planami gospodarki odpadami

Lokalizacja jest zgodna z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami odnośnie lokalizacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów.
W latach 2008-2014 wykonywano analizy lokalizacyjne dla budowy instalacji. Rozpatrywano łącznie 9 lokalizacji w Gdańsku, Gdyni i Kwidzynie. Analizy obejmowały czynniki środowiskowe, transportowe, ekonomiczne, techniczne i społeczne. Jako wariant optymalny wybrano lokalizację na terenie Zakładu Utylizacyjnego.