Prawo i administracja

Dostępność terenu dla posadowienia zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Projektowana instalacja znajdzie się na działkach nr 242/1 obręb nr 48 przy ulicy Jabłoniowej.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą nr XXVIII/819/2000 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2000 roku. Zgodnie z zapisami planu teren przedsięwzięcia położony jest na obszarze 006-53. W strefie 53 określa się funkcję wydzieloną uciążliwą: Składowisko odpadów komunalnych, łącznie z lokalizacją obiektów do intensywnej utylizacji odpadów (sortownie, kompostownie, pryzmy energetyczne i inne).

Zgodnie z interpretacją zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawioną w piśmie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków nrWUAiOZ-I-735/3407/2010/5-AB/267593 z dnia 14 października 2010r. Pod pojęciem „inne” można rozumieć również zakład termicznego przetwarzania odpadów, który należy zaliczyć do obiektów do intensywnej utylizacji odpadów.

Zgodność z planami gospodarki odpadami

Lokalizacja jest zgodna z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami odnośnie lokalizacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów, a także zapisami projektu Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011. W projekcie Gminnego PGO dla Miasta Gdańska na podstawie dokumentu "Wielokryterialna analiza możliwości lokalizacji na terenie województwa pomorskiego regionalnej instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów" wskazano teren przy ZUT w Gdańsku jako jedną z dwóch równorzędnych lokalizacji dla posadowienia instalacji termicznego przekształcania odpadów (obok terenu przy Oczyszczalni Ścieków "Wschód"), uwzględniając kryteria: inwestycyjne, ekonomiczne, komunikacyjne i logistyczne, infrastrukturalne, bilansu energetycznego, społeczne oraz środowiskowe

Status własnościowy terenu

Teren przeznaczony na lokalizację instalacji termicznego przekształcania odpadów jest własnością Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. (właściciel podmiotu - Gmina Miasta Gdańska).

logotypes logotypes logotypes

Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.