Archiwum wiadomości

Informacja o stanie postępowania o zamówienie publiczne

Informacja o stanie postępowania o zamówienie publiczne, w trybie dialogu konkurencyjnego, na:

Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatację, ewentualnie z finansowaniem, Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej na potrzeby realizacji projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”.

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 16.01.2015 r. Sygn. akt: KIO 2708/14, KIO 2717/14, KIO 2720/14, KIO 2723/14, po rozpoznaniu odwołań wniesionych przez wykonawców:

 • Valoriza Servicios Medioambientales S.A., ul. Juan Esplandiuu 11-13, 28007 Madryt;

 • konsorcjum firm w składzie: Astaldi S.p.A., ul. G.V. Bona 65, 00156 Rzym (lider konsorcjum); TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia; TIRU S.A.;

 • Czysta Energia Gdańsk Sp. z o.o., ul. Chorzowska 50, 41-121 Katowice;

 • ITPOK Gdańsk Sp. z o.o., ul. Rynek 39/40, 50-142 Wrocław

nakazała zamawiającemu Zakładowi Utylizacyjnemu Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk:

 • unieważnienie czynności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przyznanych ocen stopnia spełnienia tych warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcom, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

 • ponowne badanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz dokonanie ponownej oceny tych wniosków w odniesieniu do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym w zakresie wiedzy i doświadczenia, tak dotyczących spełnienia warunków minimalnych, jak i w zakresie wiedzy i doświadczenia, tak dotyczących spełnienia warunków minimalnych, jak i w zakresie przyznanych ocen stopnia spełnienia warunków podlegających ocenie punktowej przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu;

 • wezwanie wykonawcy Dalveo Poznań Sp. z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, do uzupełnienia dokumentu „informacji o przynależności do grupy kapitałowej wykonawcy”;

 • wezwanie wykonawcy NDI Projekt Development S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, do uzupełnienia dokumentów dotyczących zdolności ekonomiczno – finansowej;

 • wykluczenie wykonawcy ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chmielna 25, 00-021 Warszawa z postępowania;

 • powiadomienie wszystkich wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wynikach ponownej oceny wniosków.

Jednocześnie Krajowa Izba Odwoławcza postanowieniem z dnia 08.01.2015 r. Sygn. akt: KIO 2718/14 wobec nieuiszczenia wpisu w pełnej wymaganej kwocie 20 000 zł do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a także nieusunięcia braków formalnych odwołania wniesionego przez konsorcjum firm w składzie: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław (lider konsorcjum); Fortum O&M (UK) Limited; UAB Fortum Klaipeda; zwróciła odwołanie.

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 2708/14, KIO 2717/14, KIO 2720/14, KIO 2723/14 została wniesiona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej skarga do sądu okręgowego w Gdańsku przez:

 • wykonawcę Dalveo Poznań Sp. z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań;

 • wykonawcę ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chmielna 25, 00-021 Warszawa;

 • wykonawcę SITA Bałtycka Energia Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5,02-981 Warszawa.

Na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 2718/14 konsorcjum firm w składzie: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław (lider konsorcjum); Fortum O&M (UK) Limited; UAB Fortum Klaipeda; wniosło w dniu 23.01.2015 r. za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej skargę do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający w dniu 30.01.2015 r. unieważnił czynność oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przyznania ocen stopnia spełnienia tych warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcom, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wezwał wykonawców do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy postanowieniem z dnia 19.02.2015 r. Sygn. akt XII Ga 49/15 umorzył postępowanie skargowe z uwagi na cofnięcie skargi konsorcjum firm w składzie: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław (lider konsorcjum); Fortum O&M (UK) Limited; UAB Fortum Klaipeda na postanowienie KIO z dnia 08.01.2015 r. (Sygn. akt KIO 2718/14).

Termin rozprawy przed Sądem Okręgowym w Gdańsku na wyrok KIO z dnia 16.01.2015 r. został wyznaczony na dzień 10.04.2015 r. Sprawy Sygn. akt: KIO 2708/14, KIO 2717/14, KIO 2720/14, KIO 2723/14 zostały połączone do wspólnego rozpoznania.

Dalsze czynności w postępowaniu zostaną podjęte przez zamawiającego po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.