Archiwum wiadomości

Informacja o stanie postępowania (na dzień 10.03.2016 r.)

Negocjacje z pięcioma wykonawcami zainteresowanymi udziałem, w charakterze partnera prywatnego, w realizacji projektu „System gospodarki odpadami metropolii trójmiejskiej”, prowadzone były na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego. Pierwsza tura dialogu konkurencyjnego na zadanie pn.: Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatację, ewentualnie z finansowaniem, Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej na potrzeby realizacji projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” odbyła się w dniach 7-12 grudnia 2015 r.

Do dialogu zaproszono 5 wykonawców:

  1. DALVEO Poznań Sp. z o.o.
  2. SITA Bałtycka Energia Sp. z o.o.
  3. ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie
  4. Konsorcjum firm w składzie: ASTALDI S.p.A., TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, TIRU S.A. 
  5. ITPOK Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Negocjacje z każdą z firm trwały 1 dzień. W ramach pierwszej tury dialogu konkurencyjnego każdy potencjalny partner prywatny przedstawił swoje stanowisko w zakresie zagadnień prawnych, technicznych oraz finansowych. Partner publiczny na bieżąco wyjaśniał ewentualne wątpliwości, a także zobowiązał się do przekazania przed drugą turą dialogu stosownych wyjaśnień oraz materiałów. Obecnie strony analizują przekazane sobie dokumenty w ramach przygotowania do drugiej tury dialogu konkurencyjnego.

Kolejna runda spotkań w ramach dialogu, w trakcie której strony będą pracować nad konkretnymi zapisami projektu umowy PPP przygotowanymi przez Zamawiającego, zaplanowana jest na: 20-21 i 25-27 kwietnia 2016 r.