Archiwum wiadomości

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji

W dniu 15. lutego 2009.roku w Gdańsku pomiędzy Zakładem Utylizacyjnym a Konsorcjum firm: Eko-Konsulting-Projekt "CONSEKO-BBM-DESIGN" S.A. oraz DRO-KONSULT Sp. z o.o., zawarto umowę na  opracowanie dokumentacji oraz usługi obejmujące…

 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie Przedsięwzięcia z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z niezbędną dokumentacją.

 • Sporządzenie studium wykonalności Przedsięwzięcia.

 • Zbadanie składu morfologicznego odpadów komunalnych dla potrzeb przygotowania i realizacji Przedsięwzięcia

 • Uzyskanie ostatecznej i wykonalnej decyzji o warunkach zabudowy i/lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Przedsięwzięcia.

 • Wykonanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego streszczeniem w języku niespecjalistycznym.

 • Uzyskanie ostatecznej i wykonalnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz raport oddziaływania na obszary NATURA 2000 dla Przedsięwzięcia.

 • Wykonanie działań PR Przedsięwzięcia

 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych  dla Przedsięwzięcia.

 • Opracowanie dokumentacji przetargowej obejmującej następujące zamówienia publiczne:

  • przetarg na Inżyniera Kontraktu.

  • przetarg na PR wraz z edukacją ekologiczną.

  • przetarg na projektowanie, budowę, dostawę sprzętu i wyposażenia zakładu termicznego zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych, w tym program funkcjonalno-użytkowy wraz z planowanym kosztem prac projektowych i robót budowlanych.

Wszystkie wyżej wymienione prace zostaną wykonane w okresie do 31.12.2010.r.