Archiwum wiadomości

Informacja o stanie postępowania (na dzień 26.10.2015 r.)

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym stanem postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego dot. budowy regionalnej spalarni odpadów w Gdańsku.

Informacja o stanie postępowania o zamówienie publiczne, w trybie dialogu konkurencyjnego, na:

Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatację, ewentualnie z finansowaniem, Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej na potrzeby realizacji projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”.

W związku z odwołaniami na czynności zamawiającego wniesionymi 15.05.2015 r. przez:
1) ITPOK Gdańsk Sp. z o.o., ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław – szósta pozycja po ocenie
2) Czysta Energia Gdańsk Sp. z o.o., ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice – siódma pozycja po ocenie

Dnia 17 lipca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok Sygn. akt: KIO 1022/15 i KIO 1026/15.

We wskazanym wyżej wyroku KIO:
- uwzględniło odwołanie ITPOK Gdańsk Sp. z o.o., ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław:
- nakazało zamawiającemu unieważnienie dokonanej oceny wniosków;
- w ramach powtórzonych czynności – nakazało wezwać NDI Project Development Sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawy 19, 87-718 Sopot w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnień w zakresie pkt 8,10 i 12-18 złożonego wykazu oraz ponowne badanie i ocenę tego wniosku;
- w pozostałym zakresie odwołanie zostało oddalone.
- Odwołanie Czystej Energii Gdańsk Sp. z o.o. zostało oddalone w całości.

Dnia 24 sierpnia 2015 r. wykonawca NDI Project Development Sp. z o.o. zaskarżył powyższy wyrok do Sądu Okręgowego w Gdańsku w części uwzględniającej odwołanie ITPOK Gdańsk Sp. z o.o., ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław.

Dnia 23 września 2015 r. wykonawca NDI Project Development Sp. z o.o. poinformował zamawiającego o wycofaniu skargi.

W związku z powyższym Zamawiający postępując zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2015r. Sygn. akt: KIO 1022/15 i KIO 1026/15, dnia 28 września 2015 r. unieważnił czynność oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wezwał firmę NDI Project Development Sp. z o.o. do uzupełniania dokumentów w zakresie wskazanym w wyroku.

Wezwany Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Zamawiający zgodnie z wyrokiem KIO ponownie zbadał i ocenił wniosek NDI oraz powtórzył czynność oceny w stosunku do pozostałych wniosków.

Dnia 7 października 2015 r. Zamawiający poinformował wszystkich wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wynikach ponownej oceny wniosków.

W związku z powyższym do drugiego etapu postępowania tj. dialogu konkurencyjnego Zamawiający zakwalifikował pięciu Wykonawców:

1. DALVEO Poznań Sp. z o.o.
2. SITA Bałtycka Energia Sp. z o.o.
3. ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie
4. Konsorcjum firm w składzie: ASTALDI S.p.A., TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, TIRU S.A.
5. ITPOK Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Nie wniesiono odwołań na czynności Zamawiającego.