Archiwum wiadomości

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowy spalarni

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowy spalarni.

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku informuje, że na podstawie złożonego dnia 29 marca 2011 roku wniosku (wpływ uzupełnień dnia 31 maja 2011 oraz 9 sierpnia 2011), Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdańska wszczął dnia 22 sierpnia 2011 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia związanego z budową Instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej odpadów komunalnych, przewidzianej do realizacji na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku.

Postępowanie, prowadzone będzie przez uprawnioną jednostkę Urzędu Miasta Gdańska, zgodnie z  Art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).