Archiwum wiadomości

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

ZAWIADAMIAMY:

iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej odpadów komunalnych na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku” jest z dniem 3 lutego 2012r. ostateczna.

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji  i dokumentacją sprawy.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z materiałami w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. 3-go Maja 9 w godzinach pracy urzędu.